Time Recorder Ribbons

Amano BX2000
NIDEKA NE8800, NE9800
Vertex TR810